mandag 11. mai 2015

“Sodaachisoo moo Hubachiisoodha”

Walbeekaa Lammii Irraa

QEERROO Magaalaa Jimmaa irraa
Filmaata WayyaaneeHundumtuu qophooftanii Filachuufis kaachufis? Kaardii keessan qopheeffattanii? Ani qophaa’era kaardii koos qopheeffadheen jira kaardii filanoo osoo hin taane kaardii Hospitaalaa. Mootummaa Abbaa irree kan kuffisu dhiibbaa ummataa osoo hin taane dhiibbaa dhiigati. Anis kanaafin kaardii filannoo dhiisee kaardii Hospitaa qopheeffadhe.Mootummaan Abbaa irree qabeenya biyyattii akka barbaade waan saamee nyaatee dhuguuf Kolestiroolii coomatu ujummaa dhiigaa jalaa dhiphesuun dhiibbaa dhiigaf isaan saaxila. Kanaafuu mootummaan abbaa irree hidhannoo

ykn dhiibbaa dhiigatiin fonqolfama. Filannoon fakkeessii wayyaaneen waggaa shan shaniin geggeessitu kun jijjirama fida jedhanii amanuu fi hawwuun nama osoo hin facaafatin haammachuuf qophaa’u waliin wal nama fakkeessa. Haata’umalee garuu filannoon kun jijjiiramaaf karaa saaquu danda’a. “Akka idil- Addunyaatti Filannoon tokko filannoo dha jedhamuuf duudhaalee shanan armaan gadii kana guutuu qaba.
  1. Filannoo hunda hirmaachisu( Universal suffrage) kana jechuun lammiin biyya tokkoo osoo qabeenyan ykn ulaagaa madaallii kamiinuu garaagarummaan hin jiraatin filannoo irratti hirmaachuu jechuudha.
  2. Filannoo Bilisaa( Free suffrage) duudhaan kun immoo giddugalummaa tokko malee fedhii dhuunfaa ofiitin bakka bu’aa ofii filachuu ibsa.
  3. Filannoo Iftoominaa( Fair suffrage) kun immoo adeemsa filannoo walaba ta’e kan mul’isuudha.
  4. Filannoo yeroo isaa eeggate( Periodic Election) Filannoon biyya tokkoo yeroo murtaawaa ta’e kan heerri fi seerri biyya sanaa murteessee lafa kaa’e irratti hundaa’un yeroo yeroo isaa eeggatee marsaa marsaan geggeeffamuu qaba.
  5. Filannoo Icciitin isaa eegame( Secretballot) eenyullee yeroo bakka bu’aa isaa filachuuf sagalee isaa kennu ijji nama kamiyyuu arguu hin qabu ; dhoksaan sagalee isaa kennuu haammata.
Duudhaalee armaan olotti caqafaman kanniin keessaa filannoon mootummaan wayyaanee gaggeessaa jirtu tokkollee hin guutu marsaa isaa eeggatee waggaa shan sjaniin geggeeffamuu irraa kan hafe. kana ergan hanga kana jedhee garan mata duree jalqabeettin seems: Filannoon yeroo shanaffaaf biyya keenya keessatti geggeeffamaa jiru kun Wayyaanetti balaa dhalchuun isaa waan hafuu miti.
Guutummaan Barruu Kanaa:- Sodaachisoodha moo Hubachiisoodha

mandag 4. mai 2015

Galmee Barattoota Oromoo Ebla 2014 Keessa Mootummaa Wayyaanee(Itiyoophiyaan) Ajjeefamanii fi Hidhamanii.

Gaaffii Mirgaa Ummatni Oromoo Kaaseef Deebiin Mootummaan Wayyaanee Keenne Gocha Suukkannee Dha!!
Baatii Ebla 2014 irraa kaasee uumanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa roga maraan gaaffi mirga abbaa biyyummaa fi kan nagaa
democracy gaafachuuf jecha hiriira karaa nagaa bahan,manneen barnootaa sadarkaa ol aanoo fi gadii akkasumas magaalaa fi baadiyaa
Oromiyaa keessatti Oromoonni kitiliin lakkaawam hiriira bahuun nagaan sagalee isaanii aduunyaatti dhageessifataa turan.Uummata
meesha maleeyyii bishii coqorsaa baatee nagaan hiriira bahee mirga isaa falmatuuf mootummaan gaafatama fudhatee deebii karaa nagaa
kennu dhibnaan Wayyaanee kan uumaticha anatu si bulchaa fi anatu nageenya keetiif gaafatama jedhu uumata nagaa irratti raasaasa
roobsuun Oromoota heddumminaan fixe,kaan hidhaatti guure,garii madeesse,kaan biyyaa baqate. Gochaan kun gochaa sukkanneessaa
ta’uu irra darbee uumata Oromoo qabsoo mira dhala namaa fi abbaa biyyummaaf godhu daran jabeessee akka itti fufu taasisee jira.
Sochiilee uumati Oromo nagaan bahee mirga isaa gaafatu kanaaf deebiin rasaasa Wayyaaneen Oromoota ajjeefaman,madaayanii fi
hidhaman seenaa isaanii waliin galmeessuun itti fufee jira.Hanga ammaatti Oromoonni 2600 ol mana hidhaa jiru,hedduun wareegamanii
jiru,gariin madaayanii jiru. Dhimma kana irratti Qeerroon Bilisummaa Oromoo galmee Oromoota kanaa maqaa fi seenaa isaanii guutuu
galmeessaa jira.Hamma ammaatti warra galmaayee gabatee itti aanu keessatti kaayaa warra hafan ammo yeroo gabaabaa keessatti akka
xumuru ibsa isaa kaan addeessa. Guutuu Galmee Kanaa:-

tirsdag 28. april 2015

Godina Addaa Naannawaa Finfinnee Ona Sulultaa Keessatti Hojjettooti Mootummaa Filannoo Mormitan Sababaa Jedhuun Akeekkachiisi Itti Kenname.

images (1)Godina addaa naannawaan Finfinnee ona Sulultaatti filannoo mootummaan Wayyaanee gaggeessuuf jiruun wal qabatee dararaa yeroo ammaa hojjattoota mootummaa kanneen Oromoo tahanii fi uummata irra gahaa jiru daran jabaachaa dhufuu gabaasi Qeerroo addeessa.

Haala kanaan yeroo ammaa kana mootummaan faashistii TPLF jalee OPDOtti fayyadamuun maqaa tokkoshanee jedhuun uummata irraa abdii waan dhabdeef karaa kaadiree fi dabballoota isheen akka mallattoo tiisisaa/kanniiisa filatan mallatteessisuu qabdu gama jedhuun hojjataa mootummaa sadarkaa gandaa jiran hojii idilee isaanii dhiisanii akka ergaa EPRDF/TPLF kana hojjatan taasisaa jiru.

Hojjataa mootummaa ergama isaanii kana morman ammoo akeekkachiisa fi doorsisaa garaagaraa irraan gahaa jiru. Addatti hojjattoota sabaan Oromoo tahanii fi miidhama saba isaanii hin barbaannee irratti yeroo garaa garaatti xaalayaa of eeggannoo jedhu itti barreessaa kan jiranii fi dorsisaa kan jiran tahuun ifatti mul’achaa jira. Hojjattooota yeroo ammaa of eeggannoon itti laatame jiru keessaa

1. Obbo Abdii Masqalaa hojjataa Misooma qonnaa

2. Obbo Darajjee Tolaa hojjataa waajjira qonnaa

Kanneen ta’an keessatti argamu.

Ethiopia: The Ethiopian Government is Responsible for the Inhuman Treatments against Ethiopian Refugees and Asylum Seekers around the WorldHRLHA Press Release

The Human Rights League of the Horn of Africa has been greatly saddened by the cold-blooded killing of 30 Christian Ethiopian refugees and asylum seekers in the past week in Libya by a group called Islamic State in Iraq and Syria/ ISIS. The HRLHA also highly concerned about thousands of Ethiopian refugees and asylum seekers living in different parts of Yemen were victimized due to the political crises in Yemen and hundreds have suffered in South Africa because of the unprecedented actions taken by a gang opposing refugees and asylum seekers in the country. The suppressive policy of the EPRDF/TPLF government has forced millions of Ethiopians to flee their country in the past twenty-four years. The mass influx of Ethiopian citizens into neighboring countries every year has been due to the EPRDF/TPLF policy of denying its citizens their socioeconomic and political rights. They have also fled out of fear of political persecution and detention. It has been repeatedly reported by human rights organizations, humanitarian and other non – governmental organizations that Ethiopia is producing a large number of refugees, estimated at over two hundred fifty thousand every year.

The HRLHA calls upon the Ethiopian government to unconditionally release the detained citizens and allow those who have been injured during the clash with police to get medical treatment.In connection with the incident that took place in Libya, on April 22, 2015 tens of thousands of Ethiopians marched on government- organized rallies against the killing of Ethiopian Christians in Libya. However, with the demonstrators’ angry expressions were directed at the authorities, the police used tear gas against them and hundreds of people were beaten on the street and arrested. On the 23rd and 24th of April 2015 others were picked up from their homes and taken to unknown destinations according to the HRLHA reporter in Addis Ababa.

Recommendations:

The Ethiopian government must stop political suppression in the country and respect the human rights treaties it signed and ratified

The Ethiopian Government must provide the necessary lifesaving help to those Ethiopians stuck in crises in the asylum countries of Yemen, South Africa and others.

The EPRDF/TPLF government must release journalists, opposition political party members, and others held in Ethiopian prisons and respect their right to exercise their basic and fundamental rights enshrined in the constitution of Ethiopia and international standard of human rights instruments.

mandag 13. april 2015

FDG Ebla 2015 Mooraa Waraanaatti Cehuun Waraana Ittisa Biyyaa Kaaba Itiyoophiyaa fi Leenjii Naannoo Affaar Awaashii ,Huursoo Keessatti Gaaffiin Mirgaa Babal’chaa DhufeGaaffiin abbaa biyyummaa fi Oromummaa jabaachuudhaan kan itti fufe Waraana ittisa biyyaa kutaa Kaabaa fi baha Ethiopia qubusuma humna qileensaa, lafoo naannoo Shiree jiru fi Baha keessaa ammoo leenjii naannoo Affaar Awaashii fi Huursoo keessatti diddaan eegalee jiraachuu Qeerroon gabaase. Mootummaan Wayyaanee bittaa umrii isaa dheereffachuuf jecha biyyoottan ollaa dhaabbiilee falmattoota bilisummaa deeggaran jettu irratti waraana banuuf kan akeekkatte miseensota waraanaan fashalee jira.

Mootummaan abbaa irree Wayyaanee waraana biyya Eertiraa irratti banuudhaan dhaabbiilee siyaasaa ABO fi G7 dadhabsiisuun dirqama jechuun murteessitus miseensotni waraana humna ittisa biyyaa Kaaba biyyattii irratti argaman nuyi biyya Eertiraa hin waraannu, Dantaa mootummaadhaaf jecha mirga dhala namaatti hin buunu jechuudhaan diddaa dhageessisanii jiran. Mootummaan Wayyaanees akeekni ishee galmaan gahuu dhabuu irraa hooggantoota waraanaa Kaaba biyyattii fi miseensota walii galatti gamaggamuuf murteessitee jirti. Armaan duras maqaa sakatta’insa daangaa irraa jedhuun miseensotni waraanaa akeeka Wayyaanee dura dhaabbachuun naannoo Humaraa keessatti diddaa hammaataan ka’ee ture.

Haalli kun walii galatti mootummaa Wayyaanee kan yaaddesse ministeera waraana ittisa biyyaa keessatti walgahiin halkanii fi guyyaa gaggeeffamuu irraan darbee hooggantootni jiran aangoo irraa bu’uu fi kaan aangootti akka bahan murteeffamee jira. Ilmaan Oromoo waraana wayyaanee keessatti argamtan diddaa jabeessuudhaan afaan qawwee diinatti akka galagalchitan Qeerroon waamicha dabarsa.

lørdag 11. april 2015

Farreen QBO Kibba Oromiyaa fi Keeniyaa-Naayroobiitti bobbaafaman

Sochii diddaa gabrummaa qeerroo/barattoota Oromoo fi QBOtiin raafamarra kan jiru mootummaan wayyaanee, sirna isaa kufaatiirraa baraaruuf ergamtoota bobbaafatee duula adda addaa gaggeessaa akka jiru, yaaliin karaa OPDO fi garaaf-bultootaan biyya keessaa fi biyyoota alaa adda addaatti taasisaa jiru ni agarsiisa. Ummata Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa tokkummaa isaa jabeeffatee fi cichoominaan ilmaan Oromoo gaaffii mirgaa gaafataa jiran akkasumas gooticha Oromoo WBO goleelee Oromiyaa adda addaatti diinarratti tarkaanfilee fudhataa jiru cinaa dhaabbachuun sochiin taasisaa jiru akkasumas jabinni jaarmayaa hawaasa Oromoo biyyoota alaa gartuu faashistii wayyaanee dhiphuu ulfaataa keessa galchuurraa, qondaalota OPDO ol’aanoo sirnichaaf amanamoo dha jedhaman kan akka Abbaa Duulaa dhamaasaa jira.

Ergamtoonni qondaalota OPDO ti ofiin jedhan kunneenis fedhii gooftolii isaanii Daddabiit keessatti isaan dhodhoobanii guutuuf umrii gabrummaa Oromootti dheeressuuf Oromiyaa fi biyyoota alaa adda addaa keessa fiiguu fi fakkaattota isaanii fiigsuutti jiru. Kanaanis biyya keessaa humnoota hidhattootaa fi basaasota akkasumas farreen harka mirgaa wayyaanee tahan irratti tarkaanfii adabbii fudhachaa kan jiru WBO sochii isaa danquuf, danda’an ugguruuf amanamtoota isaanii fi farreen QBO leenjifatanii bobbaafataa jiru. Akkasuma biyya ollaatii ammoo ilmaan Oromoo hiraara sirnichaa jalaa dheessanii baqattummaan jiraatan keessa humnoota ergama farrummaa itti laatan kana loosanii seensisuudhaan akka isaan sochii QBO cinaa hin dhaabbannee; gartuu wayyaanee deeggaran gochuuf sossohaa jiru. Kanaafis WBO Zoonii Kibbaatti akka duulanii sochii isaa basaasanii fi sochii isaa daquurratti akka hojjetaniif akkasumas biyya ollaa Keeniyaattis baqattoota Oromoo QBO irraa deebsisuu fi hiraarsuuf akka hojjetaniif lukkeelee ergamticha gameessa wayyaanee Abbaa Duulaa Gammadaatiin kaadhimamanii magaalaa Adaamaatti leenjiin basaasummaa kennamaafii jiru akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda’ama.

tirsdag 31. mars 2015

Oromo Political Prisoner Bekele Gerba Freed; the Ideals (Anti-Land-Grabbing, Environment, National Equality) He Got Imprisoned for Still Unresolved

Oromo media outlets, OMN and Radio Afuura Biyyaa, have confirmed the release from prison of the Oromo political prisoner Ob. Bekele Gerba, who was the Deputy Chairman of the opposition Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM) at the time of his arrest in August 2011. Ob. Bekele Gerba had been unjustly imprisoned for about three and half years. According to information we have received, his fellow prisoner Ob. Olbana Lelisa, the high-ranking leader in the Oromo People’s Congress party (OPC) at the time of his arrest with Ob. Bekele Gerba in August 2011, remains imprisoned unjustly.

Issues Ob. Bekele Gerba Imprisoned for Remain Unresolved …
BEKELE GERBA ON LAND-GRABBING AND ENVIRONMENTAL POLLUTION:
In 2010 – a year before his arrest, Ob. Bekele Gerba passionately debated during the General Election about land-grabbing, especially land-grabbing around Finfinne, and the appalling environmental pollution in Oromia and beyond (listen below); his firm stand on these issues had brought land-grabbing around Finfinne and environmental pollution to the forefront of the people’s consciousnesses at the time and since then.BEKELE GERBA ON NATIONAL EQUALITY FOR OROMOS AND OTHER NATIONALITIES IN ETHIOPIA:
His firm stand on national equality has been also widely reported by the media (listen below); Ob. Bekele Gerba made the appeal for national equality for Oromos and other oppressed nationalities in Ethiopia as a political prisoner facing the Ethiopian government’s politically biased and motivated court in November 2012.